Logo

61-704 Poznań, ul. Zygmunta Noskowskiego 2/1a
tel.: +48 600 712 400

 
Logo

Sprawy cywilne i gospodarcze


Kancelaria świadczy usług w zakresie reprezentacji klien­tów przed są­da­mi po­wszech­ny­mi, ar­bi­tra­żo­wy­mi oraz Są­dem Naj­wyż­szym.


W ra­mach usługi za­pew­nia­my mię­dzy in­ny­mi:
  • do­radz­two przy za­wie­ra­niu ugód w to­ku po­stę­po­wań są­do­wych
  • wspar­cie klien­tów pod­czas me­dia­cji
  • mo­ni­to­ro­wa­nie eg­ze­ku­cji wy­ro­ków są­do­wych
  • za­bez­pie­cze­nie ma­jąt­ku dłuż­ni­ka

Kancelaria na stałe współpracuje z komornikami w całej Polsce co pomaga w sprawnym przeprowadzeniu egzekucji z majątku dłużnika.