Logo

61-704 Poznań, ul. Zygmunta Noskowskiego 2/1a
tel.: +48 600 712 400

 
Logo

Usługa zgodności (Compliance)


Ce­lem usłu­gi com­pian­ce jest po­moc Państwu w za­pew­nie­niu, aby Państwa we­wnętrz­na do­ku­men­ta­cja i spo­sób dzia­ła­nia by­ły spój­ne i zgodne z wy­mo­ga­mi pra­wa.


Naj­lep­szym roz­wią­za­niem jest aby usłu­ga ta miała cha­rak­ter per­ma­nent­ny, po­le­ga­ją­ca na bie­żą­cej opie­ce, w spo­sób ewo­lu­cyj­ny po­zwa­la­ją­ca na bie­żą­co do­sto­so­wy­wać we­wnętrz­ne re­gu­ły dzia­ła­nia do dy­na­micz­nie zmie­nia­ją­cych się prze­pi­sów pra­wa oraz uwzględ­nia­ją­ca sto­sow­ny i rze­czy­wi­sty czas na wpro­wa­dza­nie zmian. Usłu­ga com­plian­ce obej­mu­je rów­nież wszyst­kie aspek­ty kor­po­ra­cyj­ne i zwią­za­ne z ni­mi obo­wiąz­ki re­je­stro­we Klien­tów, w szcze­gól­no­ści zwią­za­ne z Kra­jo­wym Re­je­strem Sądowym.