Logo

61-704 Poznań, ul. Zygmunta Noskowskiego 2/1a
tel.: +48 600 712 400

 
Logo

Kancelaria Adwokacka została założona we wrześniu 2011 roku i ma swoją siedzibę w Poznaniu. Założycielem Kancelarii jest adwokat Jan Kasjaniuk, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną na rzecz spółek prawa handlowego, jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Kancelaria specjalizuje się w  opiniowaniu i negocjowaniu umów handlowych, umów z zakresu prawa pracy, kontraktów menedżerskich, przygotowywaniu dokumentów wewnętrznych firm, w tym regulaminów, uchwał oraz statutów, a także opracowaniu opinii prawnych oraz reprezentacji klientów Kancelarii przed sądami i urzędami.


Wśród klientów Kancelarii znajduje się wiodący na rynku polskim i zagranicznym producent oprogramowania, zakłady opieki zdrowotnej oraz liczne spółki z udziałem kapitału zagranicznego i polskiego.

Obsługa prawna klientów Kancelarii powadzona jest w językach polskim i angielskim. Kancelaria zapewnia klientom wysoki standard usług przy zachowaniu konkurencyjnych warunków współpracy.

logologologologologologologologologologologologo

Wymagania zawodowe adwokatów

Adwokat może wykonywać swój zawód w zespołach adwokackich lub indywidualnie (także w formie handlowych spółek osobowych). Kandydat na adwokata musi ukończyć wyższe studia prawnicze, odbyć aplikację adwokacką, tj. praktykę w adwokaturze oraz zdać egzamin adwokacki. Osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauki prawne są zwolnieni z konieczności odbycia aplikacji i zdawania egzaminu adwokackiego.

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokaturę stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich. Prawo wykonywania zawodu ma tylko ten, kto został wpisany na listę adwokatów przez okręgową radę adwokacką. W Polsce wpisanych na listę jest ponad 22 tys. adwokatów. (za: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019.

 

Zawód zaufania publicznego

Definiowanie terminu „wolny zawód” opiera się z jednej strony na przyjętych i uznanych zwyczajach językowych, z drugiej zaś na analizach sposobu jego wykonywania. Wskazać można przykładowo na opinie, według których wykonywanie zawodu jest „wolne” dopóty, dopóki odbywa się na własny rachunek.

Pojęciem wolnego zawodu posługiwał się ustawodawca już w Konstytucji kwietniowej z 1935, stanowiąc w art. 76 ust. 1, że dla poszczególnych dziedzin życia gospodarczego powołuje się samorząd gospodarczy, obejmujący izby rolnicze, przemysłowo-handlowe, rzemieślnicze, pracy, wolnych zawodów oraz inne zrzeszenia publiczno-prawne. Natomiast twórcy Konstytucji RP z 1997 roku zrezygnowali z tego pojęcia, zastępując je zwrotem „zawody zaufania publicznego” (art. 17 ust. 1).

Ustawodawca polski (inaczej niż większość innych ustawodawców) zrezygnował z próby wprowadzenia do obowiązującego porządku prawnego definicji normatywnej tego pojęcia, decydując się na rozwiązanie polegające na każdorazowym określeniu wykazu zawodów uznanych jako wolne na użytek określonych przepisów.