ZAKRES USŁUG

Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu:

 • prawa cywilnego (w tym: prawa rodzinnego, rzeczowego i zobowiązań)

  • sporządzanie projektów, analiza i opiniowanie umów (w tym umów z kontrahentami zagranicznymi)
  • negocjacje warunków umów i inne negocjacje w imieniu klienta
  • mediacje
  • porady dotyczące stanu prawnego nieruchomości
  • porady z zakresu prawa własności, użytkowania wieczystego, służebności, użytkowania, zastawu, hipoteki
  • sporządzanie opinii prawnych.
 • prawa handlowego

  • specjalistyczna pomoc prawna na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców, w tym krajowych i zagranicznych inwestorów z zakresu kompleksowej obsługi prawnej transakcji kapitałowych, w tym szczególnie fuzji i przejęć (M&A),
  • bieżącą obsługę spółek prawa handlowego, w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego,
  • obsługę organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń),
  • reprezentację w ramach postępowań rejestrowych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • doradztwo prawne w zakresie uregulowań Kodeksu spółek handlowych oraz aktów prawnych wykonawczych i pokrewnych,
  • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów,
  • opracowywanie założeń przekształceń kapitałowych, tworzenia holdingów, konsorcjów i grup kapitałowych spółek ze szczególnym uwzględnieniem spółek prawa handlowego,
  • reprezentowanie Klientów w sporach pomiędzy akcjonariuszami lub udziałowcami, udział w negocjacjach,
  • due diligence przedsiębiorstw,
  • doradztwo w sprawach dotyczących transakcji venture capital oraz joint venture,
  • przygotowywanie projektów kontraktów menedżerskich z członkami władz podmiotów gospodarczych.
 • windykacji należności

  • prowadzenie postępowań przesądowych (wezwania do zapłaty, zawezwanie do próby ugodowej),
  • dochodzenie roszczeń w trybie ugodowym i windykacja należności (postępowanie egzekucyjne),
  • prowadzenie postępowań sądowych,
  • reprezentacja dłużników w postępowaniu egzekucyjnym: skargi na czynności komornika, powództwa przeciwegzekucyjne.
 • prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ochrony danych osobowych

  • doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców w zakresie ochrony ich utworów,
  • licencjonowanie autorskich praw majątkowych,
  • przenoszenie autorskich praw majątkowych,
  • doradztwo prawne w zakresie ochrony programów komputerowych i baz danych,
  • reprezentację przed organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi,
  • doradztwo prawne w przypadku naruszenia praw autorskich,
  • przenoszenie praw utworów stworzonych przez pracownika w ramach stosunku pracy,
  • identyfikację i eliminowanie naruszeń praw do utworów,
  • zapobieganie naruszeniom praw autorskich
  • pomoc w skutecznym zwalczaniu i przeciwdziałaniu czynom nieuczciwej konkurencji,
  • prowadzenie postępowań dotyczących wprowadzającego w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa, jego towarów lub usług,
  • ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • zwalczanie naśladownictwa produktów,
  • eliminowanie czynów nieuczciwej konkurencji w postaci utrudniania dostępu do rynku,
  • reprezentowanie Klientów w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji w reklamie,
  • ochronę danych osobowych w działalności marketingowej,
  • doradztwo we wszelkich sprawach związanych z uzyskiwaniem, utrzymywaniem i zarządzaniem prawami wyłącznymi w dziedzinie własności przemysłowej (patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe),
  • opracowywanie umów dotyczących obrotu prawami własności przemysłowej (zbycie lub licencjonowanie tych praw).
 • reprezentacji w postępowaniu sądowym

  • sądowych cywilnych i gospodarczych we wszystkich instancjach, w tym także przed Sądem Najwyższym (w szczególności w sprawach związanych z realizacją kontraktów, dochodzeniem należności, roszczeniami odszkodowawczymi),
  • egzekucyjnych oraz zabezpieczających,
  • upadłościowych, obejmujących zarówno likwidację majątku dłużnika, jak i z możliwością zawarcia układu z wierzycielami.
 • prawa pracy

  • kompleksowe usługi doradcze w zakresie zbiorowego prawa pracy,
  • zwolnienia grupowe i indywidualne,
  • informację i pomoc prawną w zakresie obowiązku pracodawcy prawidłowego uregulowania stosunku pracy, jaki i jego zakończenia,
  • analizę i rekomendację najkorzystniejszych dla pracodawcy form zatrudnienia,
  • pomoc prawną w tworzeniu aktów prawa wewnętrznego (Regulaminy Pracy, Regulaminy Wynagradzania),
  • przygotowywanie indywidualnych umów o pracę,
  • doradztwo w zakresie czasu pracy i przerw w pracy,
  • doradztwo w zakresie roli, obowiązków i praw pracodawcy w sytuacji istnienia w zakładzie pracy różnego rodzaju form zrzeszania się pracowników (związki zawodowe, rady pracownicze),
  • ochronę prawną pracodawcy przed wszelkimi roszczeniami, włącznie z reprezentacją przed sądami oraz innymi instytucjami,
  • doradztwo i informację w zakresie pracowniczych skutków fuzji spółek pomoc w eliminacji niekorzystnych efektów takich zmian,
  • przygotowywanie kontraktów menadżerskich,
  • zastępstwo procesowe,
  • dochodzenie odszkodowań z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę,
  • dochodzenie na rzecz pracowników odpraw z tytułu tzw. "zwolnień grupowych".

SZYBKI KONTAKT

Skontaktuj się z nami telefonicznie
+48 600 712 400